הצהרת הון

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון כשמה כן היא: הצהרה לגבי כל הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי ליום מסויים. היא משמשת כמכשיר נוסף של רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום.

בדרך כלל דורש מס הכנסה הצהרת הון מכל עצמאי חדש ומכל נישום הצפוי לביקורת על הכנסותיו, לרבות, משכירים שיש להם משכורת גבוהה. בנוסף, דורש מס הכנסה גם כיום, מדי שנה, דיווח מקוצר על הכנסות והון מכמה עשרות אלפים מתושבי המדינה באופן מדגמי. מועד הצהרת ההון הוא, בדרך כלל, לתום שנת המס. בהתאמה למועד הגשת הדו"ח השנתי על ההכנסה. אולם, לפעמים דורש מס הכנסה הצהרת הון למועדים אחרים, כגון לאחר ביצוע עסקאות גדולות ומהותיות, פתיחת עסק חדש או סגירתו וכדומה.

מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה, ו/או במקביל למועד הגשת הדו"ח השנתי לאותה שנה. איחור בהגשת הצהרת ההון במועד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תגרום להטלת קנס בגין כל חודש פיגור לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה, וכן מהווה הדבר עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה. רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

בעבר היה נהוג להוציא דרישה להגשת הצהרת הון לאזרח לסוף השנה, הקודמת לשנה בא פתח תיק במס הכנסה. בשנים האחרונות הנוהג שונה, והדרישה מגיעה בסוף שנת המס הראשונה לפתיחת התיק.

ישנה חשיבות מרובה להכנה מקצועית של דו"ח זה ע"י בעל מקצוע, זאת עקב היות הדו"ח אמצעי חשוב למדידת נכונות הדיווחים השנתיים.

בעל מקצוע טוב יוכל לבדוק נכונה גם הפרשי הון שנוצרים בין השנים, ולחפש סיבות ו/או הסברים בזמן אמת.בדיקה זו גילתה לא פעם נכסים נוספים שנשמטו בטעות בהצהרת ההון, וכן הסברים שנשכחו. בבדיקה זו נחסכת עוגמת נפש מהנישום בכך שלא ידווח בטעות דיווח לא נכון, וכן ידאג כבר היום, בעת הכנת הצהרת ההון, לשמור את כל ההסברים, ולא להתחיל לחפש אותם מספר שנים לאחר מכן, לפי דרישת מס הכנסה, ולגלות שאבדו לו או נגרסו מזמן.
הדרישה להצהרת הון היא בממוצע כל 5 שנים. לעיתים קורה שנדרשים להגישה כל 3 שנים, וקיימת גם אפשרות שתעבורנה 8 ו-9 שנים ללא דרישה. אני מניח, שהדרישה להצהרות ההון היא גם בהתאם לענף העיסוק של האזרח.

לעיתים חורג מס הכנסה מנוהל זה, ודורש הצהרות הון למועדים אחרים כגון סמוך למועד ביצוע עסקאות מהותיות.

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון נועדה לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של אדם ליום מסוים. הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי כולל בת הזוג והילדים עד גיל 18 ובמקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה, כולל אף בני משפחה נוספים אשר מקיימים יחד משק בית משותף. המידע ניתן לא רק לגבי הנכסים העסקיים, אלא גם ובעיקר לגבי הנכסים הפרטיים, כגון, שווי בית המגורים, שווי המכוניות, העו"ש, החסכונות וקרנות הגמל בבנק, שווי הריהוט ומכשירי החשמל בבית המגורים ועוד.

מתוך סך הנכסים יש להפחית את ההתחייבויות העסקיות והפרטיות הקיימות ליום הצהרת ההון. כגון, יתרות חובה בבנקים והלוואות ומשכנתאות. היתרה נטו מהווה את סך ההון ליום הצהרת הון.

כך כאשר למשפחה מסוימת יש נכסים עסקים ופרטיים בשווי של 3 מיליון ₪, ועליהם קיימות התחייבויות, הלוואות, משכנתאות ולבנקים בסך של 1 מיליון ₪. הרי היא תדווח על הון נטו בסך של 2 מיליון ₪.

צורת חישוב השווי של הנכסים והתחייבויות בהצהרת ההון?

משיקולים הסטוריים נקבע כי שווי כל נכס בהצהרת הון יירשם לפי מחיר הקניה המקורי שלו ולא לפי שוויו הנוכחי ביום הצהרת ההון. כך למשל יירשם בהצהרת ההון חסכון שאליו היו הפקדות בסך של 100,000 ₪ לפי סכום ההפקדות ולא לפי השווי המלא הכולל הצמדה ריבית ורווחים על החיסכון. רכב יירשם לפי מחיר הקניה ולא לפי מחיר המחירון ליום הצהרת ההון וכו'. התחייבות תרשם גם היא לפי שוויה המקורי בעת שנלקחה ולא לפי שווייה הנוכחי כולל הצמדה וריבית ליום הצהרת ההון.

מטרת הצהרת ההון – השוואת הון

הצהרת ההון נועדה לשקף את מצב ההון של התא המשפחתי ליום מסוים, דבר שיאפשר בעתיד, לאחר שהתא המשפחתי יידרש להכין הצהרת הון נוספת, את בדיקת ההכנסות שדווחו למס הכנסה בתקופה שבין שתי הצהרת ההון.

באם בהצהרת ההון הראשונה דווח על הון בסך של 2 מיליון ₪ – כאמור בדוגמה שהובאה לעיל, ובהצהרת ההון השנייה שדווחה לאחר ארבע שנים, דווח על הון בסך של 2.8 מיליון ₪, יבדקו ההכנסות שדווחו במהלך ארבע השנים שבין שתי הצהרות ההון כדי לוודא שהן תואמות את הגידול בהון. הגידול בהון בסך של 800,000 ₪ בארבע שנים הוא הטעון הסבר למקורותיו.

ישנה חשיבות מכרעת להכנת הצהרת ההון הראשונה, משום שהיא מהווה בסיס לכל יתר ההצהרות שתבאנה בהמשך.

למעשה, בכל הצהרת הון שלאחר הראשונה, נערכת בדיקה כדלקמן:

  • ההון הנקי בהצהרת ההון הנוכחית
  • פחות ההון הנקי בהצהרת ההון הקודמת
  • פחות הכנסותיו של האזרח
  • פחות מיסים ששולמו
  • פחות ביטוח לאומי ששולם
  • פחות הוצאות מחיה.
  • הוצאות מחייה

לכאורה, בדוגמה שהובאה מעלה, באם היו לתא המשפחתי הכנסות כוללות בארבע השנים בסך של 800,000 ₪ הרי יש לו הסבר מלא לגידול בהון. בפועל מס הכנסה לוקח בחשבון כי לתא המשפחתי היו בתקופה זו גם הוצאות מחייה לקיומו.

הוצאות המחיה מחושבות לפי טבלאות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמחושבת לפי עשירוני הכנסה ומספר נפשות. הוצאות אלו כוללות את כל ההוצאות השוטפות הנדרשות לקיום היומיומי, כגון, החזקת רכב, ביגוד, מזון, בילויים, חינוך ילדים וכו'. בהחלט יתכן כי במקרים מסוימים הוצאות המחיה יעלו על ההכנסות המדווחות באותה תקופה או שיגיעו לכדי 80% ויותר מסך ההכנסה נטו של התא המשפחתי בתקופה הרלבנטית.

בדוגמה שלנו, יש להפחית מההכנסות שדווחו את הוצאות המחייה באותה תקופה ולמצוא את – החיסכון נטו. הוא החיסכון שהביא לגידול בנכסים בהצהרת ההון השנייה.

הסברים נוספים להון
בנוסף, להכנסות שדווחו בניכוי הוצאות המחיה – החיסכון נטו, יתכן וקיימים הסברים נוספים לגידול בהון, כגון, הוצאות שהופחתו מההכנסות המדווחות למרות שלא הוצאו בפועל, כגון, פחת על נכסים. כמו כן, ניתן להראות הסברים להון ברווחים שנצברו ממסחר בניירות ערך בבורסה, מכירת קרנות נאמנות, פדיון פיקדונות וחסכונות ואף ממכירת הרכב הפרטי בתקופה שבין הצהרות ההון. יכול שיהיו גם תקבולים פרטיים שיתנו הסברים טובים לגידול בהון כגון, ירושות, מתנות מבני משפחה שנתקבלו בתקופה, זכיות בהימורים ועוד. כל אלו יילקחו בחשבון כהסברים לגידול בהון רק באם ימצאו להם הוכחות ברורות לקיומם.

נטל ההוכחה להסבר הפרשי ההון

כלל יסודי וחשוב שיש לזכור הוא כי ככל שיש גידול בהון בתקופה שבין שתי הצהרות ההון, הרי חובת ההוכחה כי לא מדובר בהכנסות שלא דווחו למס הכנסה כחוק, חלה על מגיש הדוח ועל התא המשפחתי. בפסיקה נקבע כי עצם קיומם של הפרשי הון שלא הוסברו כיאות מהווה עילה לחיובם של הפרשי אלו במס הכנסה.

במילים אחרות, היה וקיים גידול בהון, מגיש ההצהרה הוא שחייב אבסולוטית במתן ההוכחה שגידול ההון אינו נובע מהכנסות החייבות במס שלא דווחו כדין.

כדי לעמוד בנטל הוכחה כבד זה, רצוי מאד לשמור בזמן אמת את כל האסמכתאות לתקבולים מיוחדים שאינם נובעים מההכנסות הרגילות החייבות במס. כגון, אסמכתאות לקבלת מתנות והלוואות מבני משפחה, צו ירושה, אישורי זכייה בהימורים ואפילו זיכרון הדברים ממכירת הרכב הפרטי ברווח. יש לשמור על אישורי הברוקרים והבנקים על מכירת ניירות הערך הפרטיים, קרנות נאמנות, פדיונות תוכניות חיסכון וכדומה. כאמור, חובת ההוכחה המוחלטת חלה על מגיש הצהרת ההון להוכיח שכל אלו תקבולים שקיבל בפועל והם פטורים ממס או ששולם עליהם המס כחוק באם היו חייבים במס. באם לא עשיתם זאת עד היום, כדאי שמעתה ואילך תשמרו היטב על כל המסמכים הפיננסיים שלכם.

לצערנו, לא פעם מוגשים דו"חות אלה באופן חובבני מבלי להיעזר בבעלי מקצוע. דוחות אלה גורמים נזק לנישום, והוא עלול, בשל כך, לשלם מס מיותר בעקבות דיונים. יחד עם זאת, בשל העובדה כי אנשים ימשיכו להגיש לבד הצהרות הון , ברצוני לתת דגשים לגבי הכנתה .

טיפים על המותר והאסור בדיווח הצהרת ההון

1. אל תנסו להגדיל את הנכסים שלכם באופן מלאכותי בהצהרת ההון הראשונה, למשל על ידי רישום מזומנים שהוחזקו בבית. במס הכנסה מכירים את הטריק ולא יאמינו לרישום כזה ללא הוכחות ברורות לקיום המזומנים. זאת מתוך הנחה שרק אדם בלתי שפוי או אולי מעלים הכנסה יחזיק מזומנים בסכום גבוה בביתו.

2. אל תמשכו פיקדונות וחסכונות מהבנק לפני מועד הצהרת ההון השנייה כדי להראות שסך הנכסים שלכם ירד בתקופה שבין שתי הצהרות ההון. במס הכנסה עלולים לבקש את דפי הבנק שלכם לתקופה שבין שתי הצהרות ההון.

3. אל תנסו לשקר לגבי צבר הנכסים וההתחייבויות שלכם. זכרו שמחשבי מס הכנסה מקושרים ישירות למחשבי כל רשויות הממשלה האחרות, כגון, למשרדי אגף מיסוי מקרקעין, למשרד הרישוי, לביטוח לאומי, למשרד הפנים ועוד. כמו כן, במס הכנסה מקבלים באופן שוטף מהבנקים את כל הנתונים על המשיכות ופדיונות בניירות ערך בבורסה, חסכונות, פיקדונות, קרנות נאמנות ועוד של כל אחד מאיתנו. הרבה פעמים תגלו שפקידי המס יודעים יותר טוב מכם מה וכמה יש לכם.

4. שימרו על כל מסמך המעיד על כל פעולה פיננסית שעשיתם, כולל פעולות פיננסיות עסקיות ופרטיות. בהסברים להון מבני משפחה תקפידו אף יותר לשמור אישורים והסברים מהיכן לאותם בני משפחה היו כספים או נכסים לתת לכם.

5. רכישת נכסים יקרי ערך, כגון, מקרקעין, כלי רכב יוקרתיים וכדומה או קיום אירועים משפחתיים גדולים שעלותם גבוהה, עלולים להזמין דרישה מהירה להצהרת הון מפקיד השומה.

6. כאשר אתם מנהלי משק בית משותף רב-משפחתי או עם חברים קרובים, בקשו להגיש הצהרת הון משותפת, הדבר ניתן לפי הפסיקה.

7. העברת נכסים לבני משפחה בכדי להעלימם, עלולה להתגלות במהרה. שכן, במחשבי המס ניתן לבדוק בקלות את פרטי כל בני המשפחה שלכם לפי מרשמי משרד הפנים וכמובן לבדוק גם את כל הפרטים הרלבנטיים הנוגעים לגביהם.